نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

امتحان زمین
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: خرداد87.doc حجم فایل: 417/50 کیلو بایت
زمین
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: دي87.doc حجم فایل: 372/50 کیلو بایت
زمین 87
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: شهريور87.doc حجم فایل: 360/50 کیلو بایت
زمین 88
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: خرداد88.doc حجم فایل: 370/50 کیلو بایت
زمین - دی 88
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: دي88.doc حجم فایل: 526/00 کیلو بایت
زمین شهریور 88
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: شهريور88.doc حجم فایل: 223/00 کیلو بایت
زمین 89
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: خرداد89.doc حجم فایل: 492/50 کیلو بایت
زمین دی 89
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: دي89.doc حجم فایل: 4/44 مگابایت
زمین شهریور 89
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: شهريور89.doc حجم فایل: 273/00 کیلو بایت
زمین 90
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: zamin_12dey.pdf حجم فایل: 191/04 کیلو بایت
زمین خرداد 90
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: خرداد90.pdf حجم فایل: 172/59 کیلو بایت
زمین شهریور 90
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: شهريور90.pdf حجم فایل: 218/95 کیلو بایت
زمین خرداد 91
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: خرداد.pdf حجم فایل: 218/45 کیلو بایت
زمین دی 91
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: دی.pdf حجم فایل: 428/42 کیلو بایت
زمین مرداد 91
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: مرداد.pdf حجم فایل: 237/58 کیلو بایت
زمین خرداد 92
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: خرداد 92.pdf حجم فایل: 243/28 کیلو بایت
زمین دی 92
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: دی 1392.pdf حجم فایل: 245/99 کیلو بایت
زمین شهریور 92
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1393/07/05
فایل پیوست شده: شهریور92.pdf حجم فایل: 237/46 کیلو بایت
سوالات شیمی خرداد 93
آپلود شده توسط: کخانم متقی در تاریخ 1393/03/24
فایل پیوست شده: IMG_0002.jpg حجم فایل: 1/79 مگابایت
سوالات المپیاد شیمی
آپلود شده توسط: دبیر مربوطه در تاریخ 1392/09/06
فایل پیوست شده: سوالات المپیاد شیمی لیگ پایا 1391.docx حجم فایل: 23/05 کیلو بایت
نمونه سوال هندسه
آپلود شده توسط: دبیر مربوطه در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: هندسه.doc حجم فایل: 69/50 کیلو بایت
دین و زندگی 2
آپلود شده توسط: دبیر مربوطه در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: دین و زندگی 2.doc حجم فایل: 64/00 کیلو بایت
زیست 1
آپلود شده توسط: دبیر مربوطه در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: زیست 1.doc حجم فایل: 84/00 کیلو بایت
زیست 2
آپلود شده توسط: دبیر مربوطه در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: زیست2.doc حجم فایل: 84/00 کیلو بایت
آمار
آپلود شده توسط: دبیر مربوطه در تاریخ 1392/08/20
فایل پیوست شده: آمار.doc حجم فایل: 66/00 کیلو بایت