نام: نرگس
نام خانوادگی: آقامیری
سمت: مدیر
نام: انسیه
نام خانوادگی: احمدی
سمت: معاون اجرایی
نام: زهرا
نام خانوادگی: تمیزی
سمت: معاون فناوری
نام: نوشین
نام خانوادگی: تمیزی
سمت: معاون آموزشی
نام: لیلی
نام خانوادگی: نوروزی
سمت: مسئول آزمایشگاه