پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13 14
شنبه      
07:30 تا 09:00
فیزیک 2 و آزمایشگاه فیزیک
09:10 تا 10:40
ادبیات فارسی 2
10:50 تا 12:20
ریاضی 2
   
12:50 تا 14:20
عربی 2
     
یکشنبه      
07:30 تا 09:00
شیمی 2 و آزمایشگاه
09:10 تا 10:40
شیمی 2 و آزمایشگاه
10:50 تا 12:20
فیزیک 2 و آزمایشگاه فیزیک
   
12:50 تا 14:20
فیزیک 2 و آزمایشگاه فیزیک
     
دوشنبه      
07:30 تا 09:00
تربیت بدنی 2
09:10 تا 10:40
دین و زندگی 2
10:50 تا 11:30
دین و زندگی 2
11:30 تا 12:20
آمادگی دفاعی
   
12:50 تا 14:20
هندسه 1
     
سه شنبه      
07:30 تا 09:00
زیست شناسی 1 و آزمایشگاه
09:10 تا 10:40
زبان فارسی 2
10:50 تا 12:20
جغرافیای عمومی و استان
   
12:50 تا 14:20
زیست شناسی 1 و آزمایشگاه
     
چهارشنبه      
07:30 تا 09:00
زبان خارجه 2
                   
10:50 تا 12:20
ریاضی 2
   
12:50 تا 14:20
ریاضی 2
     
پنج شنبه                                                                                                
جمعه